Институт геологии им. М. М. Адышева

Национальная академия наук Кыргызской Республики

Музей

КР УИА Геология Институтунун минералогиялык музейи

КР УИА Геология Институтунун минералогиялык музейинде Кыргызстандын жана башка аймактардын тоо тектеринин жана минералдарынын көптөгөн үлгүлөрү көрсөтүлгөн, ошондой эле рудалык археология экспонаттары (байыркы жер астындагы кен иштеткендеги тирөөчтөр, чырактар ж.б.). Геохронологиялык шкала байыркы өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн үлгүлөрү аркылуу көрсөтүлгөн.